Ordningsregler

Avlopp

På tomt med avloppsanslutning är det viktigt att anslutningen är tät. Avloppet är endast avsett för gråvatten. Toalett får inte anslutas. På tomt utan avloppsanslutningar får öppna avloppsbehållare ej användas.

Besök

Vagnen får endast disponeras av registrerade gäster. Det är ej tillåtet att hyra/låna ut husvagnen. Besökande skall registreras i receptionen.

Bevattning

Får endast ske med vattenkanna, spara på vattnet!

El

Elmätare läses av en gång på hösten och en gång på våren vid säsongsbytena. Kontrollera gärna mätarställningarna (alternativ skriv anteckningar/dagbok). Var noga med att låsa el-skåpet. Använd fast koppling i CCE_uttaget, ej adapter. Automatsäkringen får ej användas som strömbrytare och skall alltid vara påslagen. Använd godkända elkablar och kopplingar. Ej tillåtet att gräva ner kablar. Om kontakten inte har suttit i ordentligt och det har brunnit i uttaget, så får gästen betala 1000 kronor i skadestånd. Tänk på att till och med så små saker som mobilladdare etc. drar ström.

Grillning

Får endast ske i grillar. Grillkol och aska skall tömmas i avsedda tunnor vid sopstationerna.

Husvagn

Vagnens storlek får vara max 25 kvm och den skall kunna dras med personbil på allmän väg utan särskilt tillstånd. Villavagnar är ej tillåtet. Husvagnen får inte byggas upp, ett hjul skall vara på marknivå. Rekommenderad placering är minst 2 meter från tomtgränsen. Endast textilförtält är tillåtet, för annat krävs anläggningens godkännande. Gasinstallation skall vara godkänd samt kontrolleras årligen.

Lugn och ro

God ordning gäller hela dygnet. Mellan klockan 23.00-07.00 skall det vara tyst och ingen fordonstrafik får förekomma. Telefon till jourhavande vaktmästare är 0525- 661 37.

Sanitära byggnader

För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla servicehusen fina och i ordning. Barn får inte uppehålla sig där utan tillsyn. Det är ej tillåtet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna ej heller att cykla, åka skateboard eller inlines.

Sopor

Grovsopor t.ex. kylskåp, grillar, trädgårdsmöbler, tv-apparater och träavfall skall lämnas direkt till återvinningscentralen som ligger mot Bullaren, 3 km öster om Tanum.

Tomt/altan

Ytan på altan, inkl. golv under förtältet får vara max 30 kvm. Räcket runt altanen får vara max 1,20 m högt. Altangolvets höjd får ej vara högre än nivå med husvagnen. Vindskydd tillåts men måste vara i textil och får ej lov att vara permanent. Byggnation av altan samt staket får endast ske utav sommarsäsongare och vintersäsongare.

Det är bara tillåtet att ställa upp en husvagn med tillhörande förtält på tomten. Partytält, lusttält, bodar, tält o. dyl. är ej tillåtet. Flaggstänger och murade grillar är ej tillåtet. Buskar och blommor får planteras, även på tomtgräs men i samförstånd med berörd granne och campingvärd. Skötsel av tomt åligger hyresgästen. Klippning/sågning av träd måste tillfrågas om tillstånd av campingvärden, skriftligt.

Byggnationer är tillåtet vardagar mellan kl 8:00-16:00 samt första helgen varje månad mellan kl 10:00-16:00. Vardagar ej tillåtet under juni, juli, augusti, då detta ses som ett störningsmoment. Inga byggnationer får ske utan campingvärdens tillstånd. Då platsen lämnas skall den röjas från golv och dylikt. Platsen skall lämnas helt tom. Om så ej görs räknas platsen som vintercamping och avgift härför uttages.

Uppsägning

 Vid avflyttning skall tomten lämnas städad samt fri från golv/staket. Nyckel lämnas tillbaka i receptionen. Om platsen ej är städad blir gästen skyldig att betala en avgift på 3000 kr.

Överträdelse

Överträdelser av dessa regler samt ordningsregler kan leda till omedelbar uppsägning. I sådant fall sker ingen återbetalning och campingvärden äger då rätt till att avlägsna husvagn samt tillhörande förtält och altangolv.

Betalning

Vid upprepande betalningspåminnelse erhåller vi oss rätten att utföra en varning. Vid två varningar har GrebbestadFjorden rätten att neka gästen vistelse.

Borttappat bom- och servicehuskort

Ett borttappat kort debiteras med 70kr vid utcheckning.